Toponet 5 Tīkla faila veidošana

No ''Toponet''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Dialogā TK ar taustiņu Open tiek akceptēts sakārtotais *.ntg fails. Programma izveido tāda paša nosaukuma tīkla datu failu ar papildinājumu *T.ntg. Iegūtajā tīkla datu failā var izdarīt nepieciešamos labojumus, izmantojot taustiņu labot/skatīties.

Tīkla datu faila labošanai līdztekus kļūdainu simbolu nomaiņai var izmantot arī šādas rediģēšanas iespējas:

 • datu vai mērījumu rindas izslēgšana - izdzēšot pirmo simbolu (%);
 • atsevišķu mērījumu veidu izslēgšana – izveidojot jaunu rindu, kurai pirmie 2 simboli ir %%, bet pēc tam seko izslēdzamo mērījumu veidu pirmie burti: a – attālumiem; v – virzieniem; p- paaugstinājumiem.
 • Piemēram, rinda %% pv nodrošinās to, ka tai sekojošajā mērījumu rindā tiks izmantots tikai attālums;
 • precizitātes vērtējuma maiņa – vajadzīgajā teksta vietā iekopējot attiecīgo novērtējumu rindu un nomainot precizitāti raksturojošos skaitļus, piemēram, rinda
%mx 0.015

plaknes koordinatām (m); nodrošinās to, ka tai sekojošo doto punktu koordinātu kļūdu novērtējums būs 15 mm, vai rinda %mv 10 leņķiem (sekundēs); nodrošinās to, ka tai sekojošo virzienu mērījumu kļūdas tiks ņemtas 10 sekundes;

 • virzienu krustojumos (bez attāluma mērījuma) augstums tiek rēķināts tikai tajos gaījumos, kad atstarotāja augstums ir 0, piemēram, rindai:
%r  42  8.28570   0.000  0.139  0.000

(skatīt tīkla datu failu).

Piezīme. Šeit programmas lietotājam paveras iespēja izlīdzināt jebkuru – ar konkrēta datorteodolīta formātu nesaistītu, horizontālas plaknes tīklu. Šādus tīkla mērījumus ieraksta vai iekopē *T.ntg parauga failā.

piemēram
pretējais leņķiskais krustojums:
Ģ E O D Ē Z I S K Ā T Ī K L A D A T I
  Doto punktu precizitāteses vērtējums (apriori):
  --------------------------------------
%mx 0.0005  plaknes koordinatām (m); 
%mh 0.0005  augstumiem (m); 
  --------------------------------------
  Dotie atbalstpunkti:
  --------------------------------------
  Nos   x (m)    y (m)   H (m)
  --------------------------------------
%k Jekb 311916.388 506351.707
%k Doma 311731.033 506342.135
%k Pete 311544.572 506617.907
%k Vant 311885.874 505613.305
  --------------------------------------
  Mērījumu precizitātes vertējums (apriori):
  --------------------------------------
%mv  2    leņķiem (sekundes);
%ma 0.005 50 attālumiem (m un ppm);
%mp 0.020   paaugstinājumiem (m uz km);
  --------------------------------------
  Mērījumi:
  ----------------------------------------------
   Nos  virzieni hor_dist paaugst h_inst (m)
      g.ms    (m)    (m)  h_refl (m)
  ----------------------------------------------
%t P001
%r Vant 239.4844 
%r Jekb 268.5223 
%r Doma 278.0130 
%r Pete 288.2950 

teodolīta gājiens:
 Ģ E O D Ē Z I S K Ā T Ī K L A D A T I
Doto punktu  precizitāteses vērtējums (apriori):
--------------------------------------
%mx 0.0001  plaknes koordinatām (m); 
%mh 0.0001  augstumiem (m); 
-------------------------------------- 
Dotie atbalstpunkti:
--------------------------------------
Nos   x (m)    y (m)   H (m)
--------------------------------------
%k 1691  10087.974  7582.003 
%k  993  9669.118  7866.861 
%k 7481  9416.318  8153.920 
--------------------------------------

Mērīumu precizitātes vertējums (apriori):
--------------------------------------
%mv  10    leņķiem (sekundēs);
%ma 0.002 50 atālumiem (m un ppm);
%mp 0.020   paaugstinājumiem (m uz km);
--------------------------------------
Mērījumi:
----------------------------------------------
Nos  virzieni hor_dist paaugst h_inst (m)
    g.ms    (m)    (m)  h_refl (m)
----------------------------------------------

%t  993            
%r 1691  92.50250   0.000 
%r 1001 214.20410  134.921 

%t 1001            
%r  993 124.07250  134.911 
%r 1002 271.25530  118.228 

%t 1002            
%r 1001  13.07550  118.252 
%r 1003 219.31300  169.680 

%t 1003            
%r 1002 150.47200  169.675 
%r 2001  18.00090  227.888 

%t 2001            
%r 1003 198.00040  227.884 
%r 2006 111.56350  201.504 

%t 2006            
%r 7481  45.05410  168.287 
%r 2001 199.35480  201.502
vai trilaterācijas 4-stūris


   Ģ E O D Ē Z I S K Ā T Ī K L A D A T I

  Doto punktu precizitātes vērtējums (apriori):
  --------------------------------------
%mx 0.0001  plaknes koordinatām (m); 
%mh 0.0001  augstumiem (m); 
  --------------------------------------


  Dotie atbalstpunkti:
  --------------------------------------
  Nos   x (m)    y (m)   H (m)
  --------------------------------------
%k 1101   200.000   620.000 
%k 1102   200.000   740.000
%mx 1.000  plaknes koordinatām (m); 
%k 1103   142.000   741  
%k 1104   137.000   622
  --------------------------------------

  Mērjumu precizitātes vertējums (apriori):
  --------------------------------------
%mv  10    leņķiem (sekundēs);
%ma 0.002 50 attālumiem (m un ppm);
%mp 0.020   paaugstinājumiem (m uz km);
  --------------------------------------

  Mērījumi:
  ----------------------------------------------
   Nos  virzieni hor_dist paaugst h_inst (m)
      g.ms    (m)    (m)  h_refl (m)
  ----------------------------------------------

%t 1101
%r 1102       120.003
%r 1103       134.161
%r 1104        60.002

%t 1102
%r 1101       119.997
%r 1103        59.998
%r 1104       134.161

%t 1103
%r 1101       134.166
%r 1102        60.000
%r 1104       119.997

%t 1104
%r 1101        60.002
%r 1102       134.162
%r 1103       120.002

Programmas lietotājs līdzīgi var sagatavot un izlīdzināt jebkuru trigonometriskās vai ģeometriskās nivelēšanas tīklu. Tīkla mērījumus jāieraksta vai jāiekopē *T.ntg parauga failā, piemēram, failā nivt.ntg:

   Ģ E O D Ē Z I S K Ā T Ī K L A D A T I
  Doto punktu  precizitāteses vērtējums (apriori):
 --------------------------------------
%mx 0.0001  plaknes koordinatām (m); 
%mh 0.0001  augstumiem (m); 
  --------------------------------------

  Dotie atbalstpunkti:
  --------------------------------------
  Nos   x (m)    y (m)   H (m)
  --------------------------------------
%z 1179               3.034
%z 2617               0.990
  --------------------------------------

  Mērīumu precizitātes vertējums (apriori):
  --------------------------------------
%mv  10    leņķiem (sekundēs);
%ma 0.002 50 atālumiem (m un ppm);
%mp 0.020   paaugstinājumiem (m uz km);
  --------------------------------------
 
 Mērījumi:
    ----------------------------------------------
   Nos  virzieni hor_dist paaugst h_inst (m)
      g.ms    (m)    (m)  h_refl (m)
  ----------------------------------------------

%<ve
%t 1179                
%r  11            -0.858

%t  11                
%r 1179        50.0   0.865
%r 2617            -1.146

Svarīgi ievērot, ka mērījumu failā šādas īpaši sagatavotas nivelēšanas struktūras sākumā rinda

%<ve

ir nepieciešama. Tāpat, gadījumos, kad šī struktūra beidzas pirms mērījumu faila beigām un tai seko parastie datorteodolīta mērījumi, sagatavotās struktūras beigās nepieciešama rinda

%ve>

Mērījumu svaru nosakošā distance nivelēšanas tīkla struktūrā ir ieteicama, bet nav obligāta. Programma pēc noklusēšanas izmanto iepriekšējo šīs struktūras distanci, bet, ja tādas nav, izmanto 100 m.

Skatīt arī